HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

 1.DZIEŃ CHŁOPAKA 28.IX.

2.DZIEŃ ZWIERZĄT  4.X.

3.DZIEŃ NAUCZYCIELA 15.X.

4. DZIEŃ KUNDELKA 25.X

5. DZIEŃ JEŻA 9.XI
6.PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA XI
7.DZIEŃ KREDKI 22.XI.
8.MIKOŁAJKI 6.XII.
9.SPOTKANIE PRZY CHOINCE XII

10. DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA 18.I
11.DZIEŃ BABCI I DZIADKA 21-22.I

12. WALENTYNKI 14.II

13. DZIEŃ DINOZAURA 26.II
14.BAL KARNAWAŁOWY III
15.DZIEŃ KOBIET 8.III.
16.POWITANIE WIOSNY 20.III.

17. DZIEŃ WODY 22.III

18. DZIEŃ CZEKOLADY 12.IV
19.SPOTKANIE WIELKANOCNE IV
20.DZIEŃ KSIĄŻKI 24.IV.
21.DZIEŃ RODZINY V/VI
22.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 21.VI

 

 

 

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

 


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania
przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,
zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych
przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
Zadania przedszkola
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie
wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do
etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –
kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli
z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości
realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności
higieniczne;
2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności
precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,
naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,
skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów
jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio
ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,
kreślenia i pierwszych prób pisania;
8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej
postawy ciała;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie
systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich
przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np.
w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci
i osób dorosłych;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka
form wyrazu;
5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe
lub krótsze;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że
odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje
własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do
podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,
np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do
nich życzliwość i troskę;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji
estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych
osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,
grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy
sportowej;
3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji
wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz
przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas
odpoczynku;
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami
społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość
okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich
indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego
dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu,
gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji
i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie
zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,
poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku
i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych
odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów
drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej
aktywności;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność
zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe,
recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa
je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym
doświadczeniom;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją
wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,
porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.
dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały,
muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki
z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy
w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi
środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub
rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci
w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości
narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia
Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu
słucha muzyki;
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,
tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty
wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru,
wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów,
przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch
przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci
kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki
znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe
(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte
w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje
się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej
przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa
przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy
własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,
kwadrat, trójkąt, prostokąt);
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,
wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi
i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje
z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji
użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami
dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym
nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je,
rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,
burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew,
zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku
przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek,
zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,
konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla
danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste
wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek
opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
ruchem, mimiką, gestami;
22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa
wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych
czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie
ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych
np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty
narodowej lub etnicznej;
23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów
i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach:
powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens
krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem,
rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej –
kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji
1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia
wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu
dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie
doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji
programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas
spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku,
uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest
samodzielna zabawa.
2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują
na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których
spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku
przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się
z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć
na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej
grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje
edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich
rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami
prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet
pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie
z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter
drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest
najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy
przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji
napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze
literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego
znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się
czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania
i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,
włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz
ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się
otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma
pomoc w jego rozumieniu.
7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia,
czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe
zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju,
zapewniając mu zdrowy rozwój.
8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów
tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele
zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci,
które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania
wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia
rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząć naukę w szkole.
10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być
włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania
przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy
stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych
sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie
do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw,
wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek,
prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje
wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej
zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą
przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany
w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się
takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych
form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików
zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny,
przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką,
świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane
w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk
oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania
do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało
możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca
przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również
elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne
ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość
wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich
komponowania.
15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed
posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

   KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

WIZJA PRZEDSZKOLA


               Przedszkole zapewnia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
Tworzy warunki do twórczego działania, rozwija umiejętności kształtowania sprawności i wszechstronnego rozwoju dziecka.
Rodzice czynnie współuczestniczą w życiu przedszkola.
Wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom pracy przedszkola.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz promuje swoje osiągnięcia.

 

MISJA PRZEDSZKOLA


         Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo, opiekę, atmosferę ciepła, zrozumienia, poczucia własnej wartości, bycia kochanym, akceptowanym i szczęśliwym.
Tworzymy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, zgodnego z możliwościami dziecka.
Przestrzegamy praw dziecka w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.
Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i edukacji.
Dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.


NASZE PRZEDSZKOLE

              Przedszkole Samorządowe „Tęcza” w Miszewie Murowanym położone jest w centrum miejscowości przy ulicy Południowej, w sąsiedztwie pawilonów handlowo – usługowych, kościoła, w odległości ok. 200 m od budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie. Obie placówki wchodzą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie. Placówka posiada dogodny dojazd z każdej strony miejscowości i jej okolic.
             Przedszkole zajmuje część wolnostojącego, parterowego budynku, w którym mieści się również ośrodek zdrowia i biblioteka . Dzieci mają tu do dyspozycji 4 kolorowe sale dydaktyczne, w tym 1 dużą, na której odbywają się wszystkie uroczystości przedszkolne oraz przylegającą do niej małą salę stanowiącą jadalnię, a także 2 średniej wielkości sale. Wszystkie pomieszczenia przedszkolne, w których odbywają się zajęcia wyposażone są w zabawki i pomoce stymulujące rozwój dzieci w każdym wieku. W przedszkolu znajduje się łazienka, mała sala do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej oraz niewielka szatnia.
          Przedszkole oferuje bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, takich jak: język angielski dla 3, 4 – latków, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia, taniec towarzyski i nowoczesny. Placówka zapewnia fachowe podejście do kwestii żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, oferując urozmaicony jadłospis, smaczne i zdrowe potrawy przygotowywane we własnej kuchni. Przedszkole czynne w godzinach od 6.30 – 17.00. Zajęcia bezpłatne w ramach realizacji treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00.
           Placówka posiada nieduży, zadbany ogród z placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia terenowe do zabaw i zajęć na świeżym powietrzu. Kadra pedagogiczna to zespół doświadczonych, kompetentnych, otwartych na współpracę z rodzicami nauczycieli, wspomagających wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci, oferujących ciekawe zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, wykorzystujących innowacje metodyczne.

 

SPECYFIKA PRZEDSZKOLA (oferta edukacyjna):

 

             W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych. Realizujemy podstawę programową w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Broda oraz 2 programy własne autorstwa nauczycielek – plastyczny i zdrowotny. W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy nowoczesne metody i formy pracy (metoda P. Dennisona, Orffa,W. Sherborne, bajki terapeutyczne, bajki logopedyczne, logopedyczne zabawy grupowe, relaksacja, praca indywidualna z dzieckiem). Nasi wychowankowie biorą udział w wielu konkursach i przeglądach międzyprzedszkolnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich o różnorodnej tematyce, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Nasze przedszkole co roku jest organizatorem 3 międzyprzedszkolnych konkursów cyklicznych, tj. konkursu muzycznego „Wspólne kolędowanie”, konkursu „Świat w kolorach tęczy”, którego przewodnią myślą jest WIOSNA i co roku tematyka ta realizowana jest przez inne środki wyrazu (wiersz, piosenkę rysunek, itp.), zawody sportowe dla 5 – latków pod hasłem „Maluchy i starszaki lubią sport”. Aktywnie uczestniczymy w akcjach i programach o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim tj.: „Sprzątanie Świata”, ogólnopolski program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany przez firmę Tymbark, ogólnopolska akcja głośnego czytania „Cała Polska czyta dzieciom” oraz akcja charytatywna w ramach WOŚP. Cyklicznie na terenie przedszkola organizujemy uroczystości dla dzieci i ich gości: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie przy choince z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Walentynki, Dzień Kobiet, pikniki i festyny rodzinne oraz wycieczki krajoznawczo –turystyczne. Rozwijamy zdolności dzieci w wielu kierunkach według ich zainteresowań, pomagamy na bieżąco dzieciom mającym trudności, wskazujemy kierunki działań rodzicom. Wspomagamy rodziców w kontaktach ze specjalistami: pedagogiem i logopedą. Ściśle współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną w Płocku. Organizujemy szereg zajęć dodatkowych takich jak:

- gimnastyka korekcyjna
- j. angielski
- rytmika
- taniec towarzyski
- religia
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia terapeutyczne.
Absolwenci naszego przedszkola osiągają w szkole bardzo dobre i dobre wyniki
nauczania, szybko się adaptują, są koleżeńscy i przyjaźni wobec innych.

CELE GŁÓWNE :

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
-wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 4 LAT :


W okresie najbliższych czterech lat planowane są następujące działania:


w zakresie bazy:


- remont pomieszczeń kuchennych przedszkola,
- wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.


w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:


- skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka,
- przeanalizowanie możliwości rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych,
- realizowanie w grupach programów własnych:
program adaptacyjny mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie
progu przedszkola,
teatralny z zakresu edukacji teatralnej, prowadzony metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń,
program zdrowego odżywiania - promowanie i kształtowanie zdrowego stylu odżywiania, zachęcanie dzieci do przezwyciężania niechęci do niektórych potraw i produktów, zaznajomienie z zasadami zdrowego żywienia, dostarczanie dzieciom wzorców prawidłowych nawyków odżywiania oraz angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.
logopedyczny mający na celu usprawnienie aparatu mowy, prowadzenie
ćwiczeń warg, języka, podniebienia miękkiego, ćwiczeń oddechowych,
słuchowych, skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej.


w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:


- szkolenie nauczycieli w zakresie WDN
- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zgodnie z potrzebami,
- inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i  zdobywania dodatkowych umiejętności,
- doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje,
- badanie gotowości szkolnej, w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
- rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych, akcjach charytatywnych,
- udział w konkursach organizowanych na terenie gminy i powiatu,
- dalsze uczestnictwo i organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych,
- rozszerzenie współpracy z instytucjami bezpieczeństwa społecznego,
- współpraca z lokalnymi instytucjami oraz placówkami oświatowymi,
- zabieganie o pojawianie się notatek prasowych i informacji o naszej placówce w lokalnej prasie.


OPIS WIODĄCYCH METOD PRACY:


       W procesie wychowawczo -dydaktycznym wykorzystywane są różnorodne działania nauczyciela celowo organizowane po to, aby wychowankowie przejawiali oczekiwane rodzaje aktywności. Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności tj. zabawę.
             Do wiodących metod pracy należą m.in.;
Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka - zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki.
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu.
Opowieść ruchowa – polega na uruchomieniu głównie analizatora słuchu oraz bujnej wyobraźni dziecka, słucha ono opowiadania nauczycielki (bajki, historyjek prawdziwych lub zmyślonych) na podstawie wyobrażeń o ruchu wynikającym z fabuły wykonuje odpowiednie ruchy.
Gimnastyka Orffa , Labana, Kniessów – zabawy ruchowe mające na celu dziecku okazję do poznania własnego ciała, sprawności i możliwości ruchowych, dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poznaje przestrzeń, w której się znajduje.
Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
Kinezjologia edukacyjna Dennisona – elementy programu ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się.
Metoda Dobrego Startu - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania.
Relaksacja – korzyści ze stosowania tej metody to redukcja objawów lękowych, wzmocnienie zaufania do siebie, wzmocnienie kontroli nad własnym nastrojem.
Techniki parateatralne – drama, techniki odmiany ról, teatrzyk palcowy i kukiełkowy, zabawy paluszkowe.
Bajkoterapia – terapia przez bajki, jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu.
Pantomima - w czasie tej metody dziecko wykorzystuje własną ekspresję ciała,
mimikę, gest przedstawia wybraną postać, sytuację, technika świetnie sprawdza się w charakterze zagadek.
Drama – to metoda wspierająca nauczanie dzieci, rozwija osobowość, doskonali umiejętność komunikacji, wspomaga rozwój emocjonalny i społeczny
Zabawy paluszkowe–bardzo lubiane przez dzieci, umożliwiają dzieciom przeżycie radosnych chwil, nawiązanie kontaktu osoby dorosłej i dziecka, poprawiają sprawność manualną, uczą dialogu.
Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i
działania.

             W każdej grupie stosowany jest Kodeks przedszkolaka oraz zawierany kontrakt grupowy. Motywujemy dzieci poprzez stosowanie nagród:
pochwała indywidualna;
pochwała i uznanie przed całą grupą, rodzicami lub p. dyrektor;
oklaski;
drobne nagrody-emblematy uznania (serduszka, minki, słoneczka itp.);
nagrody rzeczowe ustalone wspólnie z rodzicami np. książeczki do kolorowania;
przywilej pełnienia funkcji,
dyplomy, medale itp.
Motywujemy dzieci poprzez stosowanie konsekwencji (kary):
tłumaczenie i wyjaśnianie;
brak nagrody,
czasowe odebranie przydzielonej funkcji;
chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy;
poinformowanie rodziców o zachowaniu;
wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku.


SYSTEM DIAGNOZY I OSIĄGNIĘĆ DZIECI


Sposoby diagnozowania rozwoju dzieci:


obserwacja dziecka –dokumentowanie wyników;
prowadzenie diagnozy pedagogicznej: wstępnej i końcowej;
rozmowy indywidualne z rodzicami;
wymiana doświadczeń ze specjalistami;
ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
wspieranie rozwoju dzieci -ewaluacja działań ujętych w programach realizowanych w przedszkolu;


Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:


obserwacji funkcjonowania w grupie;
analizy wytworów prac dzieci;
arkuszy obserwacji rozwoju dzieci;
prezentacji umiejętności podczas występów, uroczystości przedszkolnych,
konkursów i przeglądów;
rozmów z dziećmi;


WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:
SYLWETKA ABSOLWENTA


Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.


Wykazuje:


motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;
zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z  posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
umiejętność koncentracji i wytrwałości podczas działania;
umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś
nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem);
umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
tolerancję wobec innych, odmiennych postaw i przekonań;
samodzielność;
odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);


Posiada:


zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i
porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób;
wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
podstawową wiedzę o świecie;


Umie:


cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie
wykona zadanie;
posługiwać się zdobyczami techniki;
Rozumie, zna, przestrzega:
praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
zasad bezpieczeństwa i higieny oraz kultury współżycia i postępowania;
potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);
szanuje kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;


Nie obawia się:


występować publicznie –reprezentować grupę, przedszkole;
chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,
sukcesami;
wykazać inicjatywy w działaniu;
wyrażać swoje uczucia,


SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI


           Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy(samoocena), jak również zostają poddani ocenie dyrektora.

 

 

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:


ankiet
rozmów z nauczycielami, rodzicami
obserwacji zajęć
obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
kart oceny pracy nauczyciela
sprawozdań semestralnych
innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.


SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI


                   Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu wychowania przedszkolnego.
Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu (teczka
obserwacji).
Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli.
Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach grupowych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.
Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku:
– po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
Rodzice otrzymują informację o gotowości szkolnej dziecka w kwietniu.

 

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI


           Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu wychowawczo - dydaktycznego jest efektywna współpraca całego zespołu nauczycieli. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Każdy zespół przed rozpoczęciem zadania zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem tego procesu jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy założone cele zostały osiągnięte.


W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:


-prowadzące poszczególne grupy przedszkolne,
-realizujące programy własne,
-ewaluacyjne,
-tworzące dokumenty w oparciu, o które funkcjonuje placówka,
-wspierające dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
-przygotowanie i prowadzenie imprez oraz uroczystości,
-do strony internetowej przedszkola,
-do spraw dekoracji,
-do spraw promocji.
Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane podczas bieżącego
zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i  właściwą atmosferę pracy, daje swoim postępowaniem przykład innym.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


            Rodzice w naszym przedszkolu są partnerami nauczycieli w procesie wychowawczo-dydaktycznym dzieci uczęszczających do naszej placówki.


Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:


dążenie do jedności oddziaływań wychowawczo -dydaktycznych przedszkola i  środowiska rodzinnego,
rozwijanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami pracy wychowawczo –dydaktycznej,
przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu (porad, wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy)
wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole,
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
promowanie placówki w środowisku lokalnym.


Formy współpracy z rodzicami obejmują:


zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
zebrania grupowe i rozmowy indywidualne,
ocena stopnia zaangażowania pracowników.
zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola.


Informację dotyczącą bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzą nauczycielki, a po ich zakończeniu przekazują informację zwrotną dyrektorowi. Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 

PODSTAWA PRAWNA


Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),
Statutu Przedszkola Samorządowego „Tęcza” w Miszewie Murowanym.

 

 

 

 

Powrót do góry